Przejdź do treści

Vertiv Rmk-96 Lra Kvm Switch Bracket (Rmk96)

207,58 

HSK Data Acar X5 Czarna (ALP-ACARX5—–003)

Acar X5 to naj­now­sze prze­ciw­prze­pię­cio­we urzą­dze­nie za­bez­pie­cza­ją­ce z ofer­ty pro­duk­tów acar. Spraw­dzo­ne, sku­tecz­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne oraz no­wo­cze­sny pro­jekt, po­zwa­la­ją udzie­lić wie­czy­stej gwa­ran­cji na urzą­dze­nie acar X5. Błysz­czą­ce wy­koń­cze­nie po­wierzch­ni czo­ło­wej pod­kre­śla nie­ba­nal­ność i świe­żość pro­jek­tu wzor­ni­cze­go, wy­róż­nia­jąc pro­dukt wi­zu­al­nie. Pięć gniazd sie­cio­wych z uzie­mie­niem oraz nie­wiel­kie ga­ba­ry­ty urzą­dze­nia po­zwa­la­ją na jego wszech­stron­ne uży­cie w domu i w biu­rze. Za­sto­so­wa­nie au­to­ma­tycz­ne­go bez­piecz­ni­ka za­pew­nia prak­tycz­nie bez­ob­słu­go­wą pra­cę. Du­ża sku­tecz­ność dzia­ła­nia oraz atrak­cyj­ny wy­gląd pre­dys­po­nu­je go do mia­na pod­sta­wo­we­go za­bez­pie­cze­nia prze­ciw­prze­pię­cio­we­go, nie­zbęd­ne­go w każ­dym miej­scu.

Acar Zasilacze awaryjne UPS

uncharted: kolekcja dziedzictwo złodziei, thrustmaster tx, syfon płaski, żarnowe młynki do kawy, dali oberon 5, redmi note8t, franke dozownik, ranking tv 50 cali, suszarka jonizacja, zamrażarki skrzyniowe, drukarka atramentowa ze skanerem, kawa bialetti, radio z wysuwanym ekranem android, piekarnik electrolux parowy, jak korzystać ze skype w telefonie, trymer do nosa i uszu

yyyyy